<!doctype html public "-//w3c//dtd html 4.01//EN"> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-9"> <meta name="Author" content="Dr. Cem Dener"> <title>ITC - 0leri Teknoloji Merkezi</title> <script language="JavaScript"> if ( document.images ) { var d00_on = new Image(); var d00_off = new Image(); var d01_on = new Image(); var d01_off = new Image(); var d03_on = new Image(); var d03_off = new Image(); var d06_on = new Image(); var d06_off = new Image(); var d07_on = new Image(); var d07_off = new Image(); } function preLoad() { d00_on.src = "/images/bt0a.gif"; d00_off.src = "/images/bt0.gif"; d01_on.src = "/images/bt1a.gif"; d01_off.src = "/images/bt1.gif"; d03_on.src = "/images/bt3a.gif"; d03_off.src = "/images/bt3.gif"; d06_on.src = "/images/b6a.gif"; d06_off.src = "/images/b6.gif"; d07_on.src = "/images/cd05.gif"; d07_off.src = "/images/cd05a.gif"; } function rollon( img ) { //swap in highlighted images imga = eval(img + "_on.src"); if ( (document.images) && (imga)) { document.images[img].src = eval( img + "_on.src" ); } } function rolloff( img ) { //swap in unhighlighted images imgb = eval(img + "_off.src"); if ( (document.images) && (imgb)) { document.images[img].src = eval( img + "_off.src" ); } } </script> </head> <body text="#0000FF" bgcolor="#FFFFFF" link="#0000CD" vlink="#FF0000" alink="#0000FF" background="/images/backgrnd.jpg" onLoad='if(document.images){preLoad()};'> <center> <table cellspacing=0 cellpadding=0> <tr valign="top"> <td align="right"> <a href="http://www.itc.com.tr" onMouseover="if(document.images){rollon(&quot;d07&quot;)};" onMouseout="if(document.images){rolloff(&quot;d07&quot;)};"> <img src="/images/cd05a.gif" name="d07" alt="I T C" border=0 height=80 width=500> </a> </td> <td align="left"><img src="/images/cd04.gif" hspace=10 height=80 width=138></td> </tr> </table> </center> <p> <center> <table cellspacing=0 cellpadding=0> <tr valign="top"> <td align="center", width=160> <a href="/index.html" onMouseover='if(document.images){rollon("d00")};' onMouseout='if(document.images){rolloff("d00")};'> <img src="/images/bt0.gif" name="d00" alt="Ana Sayfa" vspace=2 border=0 height=30 width=110> </a> <br> <a href="/turk/compt.html" onMouseover='if(document.images){rollon("d01")};' onMouseout='if(document.images){rolloff("d01")};'> <img src="/images/bt1.gif" name="d01" alt="Sirket" vspace=2 border=0 height=30 width=110> </a> <br> <a href="/turk/servt.html" onMouseover='if(document.images){rollon("d03")};' onMouseout='if(document.images){rolloff("d03")};'> <img src="/images/bt3.gif" name="d03" alt="Hizmetler" vspace=2 border=0 height=30 width=110> </a> <br> <a href="mailto:cdener@itc.com.tr"> <img src="/images/email_3.gif" alt="eMail" border=0 height=35 width=32></a> </td> <td align="left" valign="center"> <font face="Arial Tur,Helvetica" color="#000099" size="3"> ITC, lkemizin ada_, demokratik, laik bir bilgi toplumuna doru ilerlemesine katk1da bulunan, ve kamuda/zel sektrde daha iyi ynetimi ve kaynaklar1n etkin kullan1m1n1 destekleyen Bili_im Teknolojilerine (BT) dayal1 zmler geli_tirmesi amac1yla <b>ynetim dan1_manl11</b> ve <b>eitim</b> hizmetleri vermek zere 1998 y1l1nda Ankara'da <a href="cv_CDener_tr.doc">Dr. Cem Dener</a> taraf1ndan kurulmu_tur. <p> Bu amalara uygun olarak ITC bnyesinde yap1lan ilk nemli katk1, Maliye Bakanl11 taraf1ndan gerekle_tirilen kamu mali ynetim sistemi (say2000i) projesinin (1988-2002) tm a_amalar1nda tam zamanl1 olarak verilen ynetim dan1_manl11, teknolojik mimarinin geli_tirilmesi ve proje koordinasyonu hizmetleridir. Bu al1_malar1, Bilkent niversitesi ve CyberPark bnyesindeki bili_im grubu _irketlerine Avrupa Birlii programlar1na kat1l1m ve ara_t1rma destekleri (3DTV) iin kapasite geli_tirme ve proje haz1rlama konular1nda verilen hizmetler ile, bili_im sektrnn yurt d1_1na hizmet sunabilmesi iin i_ geli_tirme ve yeni blgesel pazarlar1n ara_t1r1lmas1 al1_malar1 izlemi_tir (2002-2004). 2004 ortalar1nda gelen bir teklifle, Dnya Bankas1 bnyesinde, Mali Ynetim Bilgi Sistemlerinin dei_ik blgelerdeki tasar1m ve uygulamalar1 ile, e-Devlet al1_malar1nda dan1_manl1k ve program yneticilii grevleri stlenilmi_tir. <p> ITC bnyesinde Austos 2004'ten sonra ticari bir aktivite yap1lmam1_, sadece _irketin al1_malar1n1n hukuki olarak tamamen durdurulduu 2005 y1l1 sonuna kadar, daha nceki hizmet szle_melerine dayal1 yaz1l1m destek hizmetleri s1n1rl1 lde devam etmi_tir. Bu web sitesi, Dr. Dener taraf1ndan ITC bnyesinde daha nce yrtlen al1_malar1n ve bireysel olarak ilgilendii gncel konular1n ve gr_lerinin payla_1ld11 bir ortamd1r. </font> </td> </tr> <tr> <td height="90" COLSPAN=2 valign=BOTTOM> <center> <font face="Arial Tur,Helvetica" color="#000099" size="1"> <b> ITC - 0leri Teknoloji Merkezi, Ankara, Trkiye<br> </font> </center> </td> </tr> </table> </center> <br> <center><font face="Arial Tur,Helvetica" color="#000099" size="1"> <a href="/index.html">Ana Sayfa</a> | <a href="/turk/compt.html">^irket</a> | <a href="/turk/servt.html">Hizmetler</a> | <a href="mailto:cdener@itc.com.tr">0leti_im</a> </font></center> </body> </html>